Album: Ningeli Jua

 

Title:
Lyrics:
Comp:

Original language:


Translations:

NAKOZELA
B. Mayo
B. Mayo

Lingala


English, French, German
(see booklet)

NAKOZELA

Boyebisa ye azonga libala
Ayoka soni te o
Epai nazali nakozela
Mosika kuna na Kin
Soucis enyokoli ye o
Akanga motema te

Boyebisa ye azonga libala
Ayoka soni te o
Epai nazali nakozela
Mosika kuna na Kin
Soucis enyokoli ye o
Akanga motema te

Aya, aya a
Aya, aya a
U uuh
U uuh mama mama mama
Aya, aya a
Aya, aya a
U uuh
U uuh mama mama mama

Boyebisa ye azonga na ndako
Ayoka soni te
Mabe asala nalimbisa ye
Mosika kuna na Luanda
Soucis enyokoli ye o
Aya a